R_CTR AGENCY - Particulier Onderzoeksbureau

(POB nummer:1645)


Particuliere recherchebureaus (onderzoeksbureaus) doen onderzoek naar personen in opdracht van particulieren of organisaties. Zij passen daarbij vergaande methoden van onderzoek toe. Zoals iemand in het geheim observeren, telefoongesprekken afluisteren en e-mail onderscheppen. Niet iedereen mag daarom zomaar een recherchebureau beginnen.


Speciale regels
Particuliere recherchebureaus vallen niet onder de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Maar zij moeten zich wel aan speciale regels houden:
Particuliere recherchebureaus hebben een vergunning nodig van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Dit geldt ook voor beveiligingsorganisaties. Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van Justis.
  • Ook moeten particuliere recherchebureaus zich houden aan de richtlijnen uit de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB). Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Ten slotte moeten de onderzoeksbureaus zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) met de bijbehorende regeling (Rpbr).

Particulier Onderzoeksbureau

R_CTR AGENCY biedt hulp bij het digitaal opsporen van: vermiste personen, wanbetalers, (social media) stalkers, eigenaren frauduleuze websites.

R_CTR AGENCY biedt hulp bij het onderzoek naar vermoedens van frauduleuze handelingen en het opsporen van economische delicten.

R_CTR AGENCY biedt hulp bij het screenen van nieuwe medewerkers, onderzoek naar onterechte ziekmeldingen en controle op naleving van het arbeidsrechtelijk beding.


Advies -Aanpak - Resultaat - Nazorg

R_CTR adviseert u voor aanvang over de mogelijkheden en de wettelijke bepalingen.

Op basis van een plan van aanpak en een transparante budget bepaling starten wij onze dienstverlening.

Tussentijds rapporteren wij op regelmatige basis onze bevindingen ten opzichte van de voortgang van het onderzoek.

Met een bespreking van het eindrapport, een kwaliteitsmeting en eventueel een advies op basis van DHM Security Management werken wij altijd toe naar een heldere en objectieve verslaglegging.

Wettelijke kaders

R_CTR Agency is gevestigd als Particulier Recherche Bureau.

Wetgeving binnen de sector is gereguleerd en vastgelegd in de: Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus, de AVG-EU en de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan R_CTR AGENCY een vergunning toegekend onder het kenmerk POB 1645.

R_CTR Agency is gelegitimeerd door de Korpschef van Politie Haaglanden om Particuliere Recherche werkzaamheden te verrichten.

PARTICULIER RECHERCHEBUREAU
F. recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen;
Waarom is een POB nummer belangrijk:

Werkzaamheden die het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e van de wet, worden derhalve gezien als recherchewerkzaamheden. Het is niet van betekenis in welke vorm de gegevens worden vergaard of geanalyseerd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in het onderzoek in openbare of gesloten bronnen. Ook is daarbij niet van belang dat de gegevens desgevraagd door de betrokken persoon zelf vrijwillig ter beschikking worden gesteld.

De handeling van het plaatsen van de gegevens in een rapport valt ook onder het analyseren van gegevens. Het bedrijf moet immers de verzamelde gegevens bekijken en bepalen wat in het rapport wordt opgenomen.

De wet is niet slechts van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen die het verrichten van recherchewerkzaamheden als primaire taak of doelstelling hebben. Ook organisaties waar recherchewerkzaamheden slechts een onderdeel vormen van het geheel aan werkzaamheden vallen voor dat onderdeel onder de wet en dienen daarvoor een vergunning aan te vragen. Daarbij kunnen zij de vergunningaanvraag beperken tot dat gedeelte van hun werkzaamheden en dat onderdeel van hun bedrijf dat recherchewerkzaamheden verricht.

Personen of (onderdelen van) bedrijven die in opdracht van derden integriteitsrisicoanalyses of pre-employment checks doen zijn, indien aan de genoemde definities wordt voldaan, vergunningplichtig. Dat geldt eveneens voor personen of organisaties die onderzoek doen naar Cybercrime, zoals computerhacks, voor zover het onderzoek (tevens) gericht is op personen.